Termeni Condiţii

Condiţiile Contractuale Generale (CCG) aplicate de mannasapun.ro - Giganet Line SRL
în sfera valorificării produselor sale
  1. Valabilitatea personală, materială şi temporală a CCG
I.1. Prezentul contract tipizat reglementează condiţiile relaţiei juridice de vânzare-cumpărare dintre Giganet Line SRL  şi subiectul de drept care cumpără o dată sau în mod repetat produsele cosmetice, respectiv de înfrumuseţare fabricate şi comercializate de firmă pe teritoriul Ungariei.

I.2. CCG intră în vigoare de la data de 01.04.2018., pe termen nedeterminat, fiind aplicabile pentru actele juridice de vânzare-cumpărare încheiate de Părţile Contractante în ziua intrării în vigoare şi după aceasta.
  1. Dispoziţii privind interpretarea
II.1. În sensul prezentelor CCG:
Contractul individual de vânzare-cumpărare (cumpărătura efectivă): actul juridic scris, încheiat în limba maghiară între Vânzător şi Cumpărător ca urmare a definitivării procedurii de comandare a produselor, cu trimiterea confirmării din partea Vânzătorului, împreună cu CCG în vigoare, care constituie anexa inseparabilă a acestuia;
Vânzătorul: Giganet Line SRL . (sediul: 535600 Odorheiu Secuiesc, str Pietroasa nr. 11/2  nr. reg. com.: J19/101/2014; cod fiscal: RO32959075; reprezentant: Hollosy Zita Katalin, administrator);
Pagina web (siteul web) MANNA: este pagina de internet operată de către Vânzător, având numele de domeniu www.mannasapun.ro;
Părţile Contractante: denumirea comună a Vânzătorului şi a subiectului de drept care încheie contractul de vânzare-cumpărare individual;
Prestarea serviciului: transferarea către Cumpărător a dreptului de proprietate al Vânzătorului asupra produselor finite ce pot fi comandate în mod curent pe pagina web a Vânzătorului – contra achitării integrale a preţului de cumpărare –, de asemenea ambalarea şi livrarea mărfii;
Produsul: articolele produse de Vânzător, publicate pe siteul MANNA ca ofertă de vânzare-cumpărare;
Preţul de cumpărare: contravaloarea Serviciuluioferit de Vânzător pe baza Contractului individual de vânzare-cumpărare încheiat;
Cumpărătorul: orice persoană fizică sau juridică, în sensul dreptului maghiar în vigoare, respectiv alt subiect de drept fără personalitate juridică, cine (care) cumpără online produsele Vânzătorului utilizând pagina web MANNA;
Oficiul Web: interfaţa (profilul) de utilizator de pe siteul MANNA, rezervată Cumpărătorului, unde legat de persoana acestuia se înregistrează adresa de livrare, ultimele comenzi, reducerile de fidelitate curente şi recomandările.

III. Reguli ajutătoare
III.1. Dacă CCG şi Contractul individual de vânzare-cumpărare nu dispun altfel, orice termen limită stabilit în privinţa raportului juridic de vânzare-cumpărare dintre Vânzător şi Cumpărător, se exprimă în zile calendaristice şi poate expira şi în zilele nelucrătoare, libere sau de sărbătoare.
III.2. Părţile Contractante îşi vor trimite declaraţiile legale (de exemplu renunţarea etc.) la sediul Vânzătorului, respectiv la adresa de contact indicată de Cumpărător pe parcursul cumpărării, specificată la datele de livrare.Declaraţiile legale sosite la alte adrese decât acestea nu se vor considera declaraţii valabile.
III.3. Prin acceptarea CCG, Cumpărătorul se obligă ca după încheierea contractului individual de vânzare-cumpărare, pentru cumpărătura respectivă nu mai poate efectua modificări valabile în datele sale de livrare. Pentru daunele, costurile suplimentare sau alte prejudicii rezultate din încălcarea prezentei clauze Cumpărătorul poartă întreaga răspundere. Obligaţia Vânzătorului de comunicare a schimbării datelor se referă numai la datele specificate la punctul II.1. (b) şi îşi execută această obligaţie prin modificarea corespunzătoare a Condiţiilor Contractuale Generale.
III.4. Declaraţia legală transmisă Cumpărătorului prin scrisoare recomandată, pe adresa aplicabilă, se va considera înmânată regulamentar (prezumţia de înmânare) astfel, socotit de la data expedierii prin poştă: (a) pentru Ungaria în cea de-a 5-a (cincea) zi, (b) pentru alte state europene în cea de-a 10-a (zecea)zi, (c) pentru statele din afara Europei în cea de-a 20-a (douăzecea) zi. Aplicabilitatea adresei date se va aprecia pe baza celor cuprinse la pct. III.2-III.3. Vânzătorul exclude răspunderea sa pentru daunele (şi alte prejudicii) rezultate din prezumţia de înmânare ce acţionează legat de Cumpărător.
III.5. În cadrul obligaţiei sale de prevenire şi reducere a daunelor Cumpărătorul informează neîntârziat pe Vânzător, dacă vreo notificare pe care o aştepta de la Vânzător nu a sosit deloc sau nu a sosit la termenul potrivit.
III.4. În aspectele nereglementate în convenţia individuală de vânzare-cumpărare, respectiv în Condiţii Contractuale Generale, respectiv pentru soluţionarea eventualelor litigii rezultate din raportul juridic obligaţional, se aplică dispoziţiile dreptului maghiar, în primul rând ale legii nr. V./2013. privind Codul Civil al Ungariei (Ptk.). Părţile Contractante stipulează de asemenea că în cazul în care Contractul individual de vânzare-cumpărare, respectiv Condiţiile Contractuale Generalese vor accepta şi într-o altă limbă decât cea maghiară, pentru clarificarea nelămuririlor lingvistice părţile acceptă autoritatea convenţiei în limba maghiară.
III.5. Părţile Contractante stipulează că în caz de litigii apărute din convenţia individuală de vânzare-cumpărare – incluzând şi Condiţiile Contractuale Generale – vor încerca să le rezolve în primul rând pe cale amiabilă, de aceea în caz de litigii sunt obligate să se consulte. Dacă nu ar reuşi să cadă de acord, cu excepţia diferendelor privind drepturile consumatorului, Părţile Contractante desemnează jurisdicţia exclusivă a Ungariei, având în vedere art. 62/F-62/H din decretul-lege nr. 13/1979 privind dreptul privat internaţional, precum şi competenţa exclusivă a Budai KözpontiKerületiBíróság(Judecătoria Sectorului Central Buda) în procedura civilă care s-ar intenta într-un caz de competenţa judecătoriei de plasă – inclusiv litigiile referitoare la drepturile consumatorului (competenţa prin supunere).
  1. Procedura de încheiere, formalităţile şi conţinutul contractului individual de vânzare-cumpărare
Accesul la serviciul de vânzare

IV.1. Cumpărătorul are acces la serviciile Vânzătorului prin intermediul paginii web www.mannasapun.ro. Cumpărătorul are posibilitatea de a se înregistra în prealabil şi voluntar pe pagina principală a siteului MANNA, cu numele de utilizator propriu şi parola proprie. Dacă Cumpărătorul omite înregistrarea prealabilă şi voluntară, atunci prin încheierea primului contract individual de vânzare-cumpărare(cumpărătura efectivă) Vânzătorul îl va înregistra automat cu datele furnizate pe parcursul comandării produsului şi îl va înştiinţa prin email pe Cumpărător despre acest lucru. După înregistrarea prealabilă şi voluntară sau automată Cumpărătorul are posibilitatea să ajungă pe interfaţa de utilizator personalizată (de exemplu completată cu oficiul web, datele proprii etc.), accesând secţiunea ‘Autentificare’ de pe pagina principală a siteului MANNA, făcând clic pe butonul ‘Intrare’ şi completând zonele Nume utilizator şi Parola.

IV.2. Cumpărătorul ia la cunoştinţă şi acceptă irevocabil faptul că poate apela la oricare dintre serviciile oferite de Vânzător exclusiv dacă efectuează cu succes înregistrarea prealabilă aferentă siteului, din natura acestor servicii rezultând că fără înregistrare Cumpărătorul nu va putea folosi pe pagina de internet celelalte funcţii de acces la serviciile dorite. 

IV.3. Vânzătorul are dreptul să desfiinţeze fără notificare prealabilă interfeţele de utilizator folosite abuziv (neconform destinaţiei), iar faţă de Cumpărătorul care manifestă un asemenea comportament (legat ori de cumpărătură, ori de revendicarea garanţiei) nu este obligat să îşi presteze serviciul, dar în cazul unei eventuale plăţi deja efectuate va trebui să restituie Cumpărătorului Preţul de cumpărare diminuat cu cheltuielile deja efectuate, dar fără dobânzi de întârziere. Vânzătorul nu are nici un fel de obligaţii de despăgubire legate de desfiinţarea interfeţei de utilizator folosită abuziv. Aprecierea privind comportamentul abuziv al cumpărătorilor ţine de competenţa exclusivă a Vânzătorului. Constituie o exercitare abuzivă a drepturilor de cumpărător în special dacă despre produsul returnat se poate constata în mod clar că acela a pierdut din cantitatea iniţială nu din cauza uzurii datorate folosirii curente.

IV.4. Vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte provenite din utilizarea siteuluiMANNA, astfel aplicarea sfaturilor, ideilor, concepţiilor, sugestiilor găsite pe site se va face pe riscul propriu al fiecăruia. Vânzătorul nu are nici un fel de responsabilitate pentru cazul în care cineva uită, pierde numele utilizator şi parola necesare pentru accesul pe pagina web MANNA (prejudicii cum ar fi de exemplu imposibilitatea de a beneficia de facilităţile, reducerile acordate clienţilor fideli). În cazul în care motivul împiedicării sau a încetării accesului la serviciile Vânzătorului apare în sfera de interese a Cumpărătorului, atunci Vânzătorul nu este obligat să asigure Cumpărătorului o nouă interfaţă, un nou numede utilizator, respectiv parolă. Vânzătorul nu răspunde nici pentru acele eventuale daune, pierderi, cheltuieli care rezultă din folosirea siteului MANNA sau al siteului instituţiei financiare, starea de ne-operabilitate, funcţionarea necorespunzătoare, defecţiunea acestora, din modificarea neautorizată a datelor, indiferent cine ar face acest lucru, de asemenea nici pentru cele provocate de întârzierea transmiterii informaţiei, viruşi informatici, avarii ale reţelei sau sistemului, sau produse de alte cauze asemănătoare.

IV.5. Pe pagina Cumpărătorului, identificarea şi corectarea eventualelor greşeli de introducere a datelor comise pe parcursul cumpărăturii, înainte de finalizarea acesteia, este posibilă prin utilizarea în mod logic a interfeţei de utilizator.
Selectarea produselor
IV.6. Cumpărătorul poate selecta produsele cu ajutorul sistemului de meniuri aflat deasupra interfeţei de utilizator. Vânzătorul oferă spre valorificare exclusiv produsele finite care figurează în sistemul de meniuri. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul că preţurile de produs specificate în sistemul de meniuri nu sunt identice cu preţul de cumpărare, constituind doar o parte a acestuia. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral preţurile de produs, dar după confirmarea de către Cumpărător a unei comenzi date nu mai are dreptul să modifice în defavoarea Cumpărătorului preţul de cumpărareal produsului achiziţionat. Vânzătorul nu poate suferi prejudicii din cauza erorilor de sistem şi a modificărilor de comenzi datorate problemelor de comunicaţie electronică, obligaţiile suplimentare astfel creeate nu se pot pune în sarcina Vânzătorului. În aceste cazuri Vânzătorul are dreptul să şteargă, să modifice comenzi.
Cumpărarea (comandarea produselor)
IV.7. Folosind în mod logic interfaţa, Cumpărătorul poate aduna articolele selectate într-un pachet care conţine unul sau mai multe produse (în aşa-numitul ‘Coş’. Până ce nu finalizează comanda, Cumpărătorul poate combina, varia în mod liber conţinutul coşului, din această acţiune contractuală nu rezultă până în acest punct nici un fel de obligaţie de a executa.Cumpărătorul poate uza de reducerile acordate cu punctele Manna Club cel târziu pe parcursul aşezării produselor în coş. Facilităţile în vigoare oferite pentru clienţii fideli şi regulile de utilizare ale acestora sunt publicate pe siteul MANNA şi cuprinse în meniul Întrebări frecventela ’Programul de fidelizareManna Club’.
IV.8. Când Cumpărătorul nu mai doreşte să facă schimbări în produsele (grupele de produse) aflate în coşul său, îşi poate confirma comanda cu clic pe butonul ‘Continuare, trimit comanda’ , indicând (selectând) mai întâi adresa de livrare, apoi modul de plată şi de livrare, şi eventual trimiterea de observaţii (mesaj). Cumpărătorul poate continua apoi cu specificarea datelor de livrare şi de facturare, apoi cu introducerea codurilor de cupoane care îi acordă diverse bonificaţii, iar în final cu acceptarea CCG.
IV.9. Cumpărătorul – după verificarea datelor – poate porni efectiv cumpărarea făcând clic pe pictograma (iconul) ‘Finalizare comandă’ , acţiune prin care totodată acceptă ca sistemul de calculatoare al Vânzătorului să primească setul de date informatice legate de vânzare-cumpărare, respectiv îşi dă acordul privind prelucrarea acestor date, de asemenea declară prin aceasta că a luat la cunoştinţă integral de conţinutul CCG şi le-a acceptat ca fiindu-i obligatorii.
IV.10. Vânzătorul confirmă cumpărătura reuşită şi înregistrarea acesteia, mai întâi pe interfaţa utilizator, apoi pe adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată pe parcursul comandării produselor. Faptul că a confirmat cumpărătura nu îl împiedică pe Vânzător să refuze din motive justificate prestarea serviciului, cu referire la reglementările de la punctul IV.3.
IV.11. Contractul individual de vânzare-cumpărare [pct. II.1. (a)] dintre Vânzător şi Cumpărător ia naştere prin trimiterea confirmării de către Vânzător, până la preluarea de către Cumpărător a produsului, dar cel mult pentru o perioadă de 30 (treizeci) de zile. Legat de încheierea contractului individual de vânzare-cumpărare Cumpărătorul acceptă în mod explicit că finalizarea comenzii înseamnă pentru el – conform modalităţii alese pentru plată şi livrare – totodată şi crearea obligaţiei de a achita preţul de cumpărare şi de a prelua produsul.
IV.12. Vânzătorul înregistrează în baza sa de date sub forma unui ansamblu de date electronice contractul individual de vânzare-cumpărare încheiat, care devine accesibil totodată şi Cumpărătorului în oficiul web la titlul ‘Comenzi anterioare’.
IV.13. Contractul individual de vânzare-cumpărare – şi CCG care constituie parte integrantă a acestuia – conţin toate condiţiile convenţiei dintre Părţile Contractante (clauza de integralitate).
IV.14. În caz de nulitate parţială a Contractului individual de vânzare-cumpărare, întregul contract devine nul numai dacă din cauza conţinutului schimbat părţile nu l-ar fi încheiat deloc.
  1. Elementele şi achitarea preţului de cumpărare
Preţul produsului, taxa de livrare, respectiv cheltuielile de ambalare
V.1. Preţul produsuluinu cuprinde contravaloarea livrării articolului, care de altfel se consideră a fi una dintre componentele preţului de cumpărare, astfel se va achita împreună cu acesta. Cumpărătorul trebuie să plătească cheltuielile de livrare atât în cazul livrării la domiciliu prin curier, cât şi la preluarea prin Pick Pack Pont, cu excepţia cazului când în cadrul contractului individual de vânzare-cumpărarea cumpărat cel puţin un produs cu livrare gratuită, caz în care şi celelalte produse comandate împreună cu acesta sunt scutite de taxa de livrare. Taxa de livrare cuprinde şi cheltuielile de ambalare ale produsului. Taxele de livrare curente sunt publicate pe siteul MANNA şi cuprinse în meniul Întrebări frecvente la ’Întrebări privind livrarea’ .
V.2. Vânzătorul afişează pe pagina sa de internet în sumă brută fiecare element al preţului de cumpărare şi emite pe baza acestora şi factura privind preţul de cumpărare, pe baza datelor de facturare specificate de Cumpărător pe parcursul comandării produsului.
Modalităţile de achitare a preţului de cumpărare
V.3. Achitarea preţului de cumpărareal produselor comandate poate fi realizată numai printr-una din modalităţile de plată stabilite mai jos, iar prin finalizarea comenzii Cumpărătorul acceptă că nu există alte posibilităţi de plată.
Cumpărare cu plata în avans
V.4. La plata în avans Cumpărătorul transferă în avans preţul de cumpărare în contul bancar al Vânzătorului deschis la CIB Bank sub nr. 10701025-68340643-51400006.
V.5. Vânzătorul va începe trimiterea produsului către Cumpărător numai în ziua în care preţul de cumpărare transferat integral în contul bancar al Vânzătorului specificat la pct. V.4. a fost creditat în acest cont până cel târziu la ora 14:00 CET (ora Europei-Centrale) inclusiv, din ziua respectivă.
V.6. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul că Vânzătorul nu poate influenţa durata creditării transferului bancar, de aceea Vânzătorul nu are nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de transfer.
Plata cu card bancar embosat
V.7. În cazul plăţii cu card bancar, din ‘Ghişeul’ aflat pe interfaţa utilizator Cumpărătorul este redirecţionat pe pagina web securizată a PayU, unde se face achitarea efectivă a preţului de cumpărare.
V.8. În cazul plăţii reuşite pagina web a băncii va redirecţiona Cumpărătorul pe interfaţa utilizator. Cu ocazia unei eventuale plăţi nereuşite se întâmplă acelaşi lucru, iar Cumpărătorul poate încerca din nou să îşi utilizeze cardul bancar sau să aleagă o altă modalitate de plată.
V.9. Instituţia financiară (banca) Vânzătorului poate accepta la plata preţului de cumpărarenumai următoarele tipuri de carduri bancare:
Cumpărarea cu ramburs
V.10. În cazul cumpărării cu ramburs Cumpărătorul se obligă că va achita curierului, în numerar, întregul preţ de cumpărare simultan cu preluarea produsului (produselor), în suma calculată cu exactitate în prealabil şi comunicată pe parcursul comandării produsului.
Cumpărarea Sofortcu plata în avans
V.11. În cazul cumpărării Sofortcu plata în avans, din ‘Ghişeul’ aflat pe interfaţa utilizator Cumpărătorul este redirecţionat pe pagina web securizată a Sofort Banking, unde se realizează achitarea efectivă a preţului de cumpărare.
V.12. În cazul plăţii reuşite pagina web a instituţiei financiare va redirecţiona Cumpărătorul pe interfaţa utilizator. Cu ocazia unei eventuale plăţi nereuşite se întâmplă acelaşi lucru, iar Cumpărătorul poate încerca din nou să utilizeze sistemul Sofort sau să aleagă o altă modalitate de achitare.
V.14. În cazul achitării preţului de cumpărare prin tranzacţia de plată OTPay mobil Cumpărătorul introduce pe interfaţa utilizator numărul său de telefon mobil pe care rulează aplicaţia OTPay, apoi autorizează plata de pe dispozitivul său.
V.15. Aplicaţia mobilă informează Cumpărătorul despre plata acceptată. Cu ocazia unei eventuale plăţi nereuşite se întâmplă acelaşi lucru, iar Cumpărătorul poate încerca din nou să achite preţul de cumpărare prin intermediul telefonului său, ori să aleagă o altă modalitate de plată.
V.16. AplicaţiaOTPayacceptă următoarele tipuri de carduri bancare:
  1. Livrarea, preluarea produsului şi gestionarea reclamaţiilor
VI.1. Livrarea produsului cumpărat se realizează prin curier sau preluare Pick Pack Pont. Termenele de livrare curente şi celelalte condiţii, datele de contact ale firmei de curierat şi locaţiile Pick Pack Pont sunt conţinute în Lista Condiţiilor de Livrare şi de fidelizarepublicată pe siteul MANNA.
VI.2. Cumpărătorul poate să aleagă livrarea la domiciliu prin curier, orice modalitate de plată ar utiliza, însă preluarea la Pick Pack Pont este posibilă numai dacă plăteşte în avans sau cu card bancar.
VI.3. Serviciul de curierat, în calitate de livrator, va notifica neîntârziat Cumpărătorul despre sosirea coletului cu produse. După sosirea notificării Cumpărătorul are dreptul să dispună asupra trimiterii. Curierul de regulă înmânează coletul cu produseîn zilele lucrătoare între orele 8:00 şi 17:00, la adresa indicată pe parcursul cumpărării, deoarece acest serviciu de bază este suportat de taxa de livrare inclusă în preţul de cumpărare. Cumpărătorul are desigur posibilitatea să cadă de acord direct cu curierul despre intervalul orar mai îngust (de exemplu înainte de masă) pentru predarea trimiterii, însă firma de curierat poate percepe pentru acest serviciu o suprataxă pe care Cumpărătorul va trebui să o achite curierului la preluarea produsului.
VI.4. În cazul preluării la Pick Pack Pont,Vânzătorul trimite o notificare prin e-mail la adresa de e-mail specificată în acest scop în cadrul comandării produsului, atunci când coletul Cumpărătorului a pornit deja din fabrica MANNA către locul de preluare (magazinul) selectat în prealabil.
VI.5. Dacă înmânarea coletului de produse întârzie sau eşuează din motive apărute în sfera de interese a Cumpărătorului (de exemplu punerea la dispoziţie a unor date de livrare eronate pe parcursul cumpărării) sau din cauza comportamentului său care încalcă clauza de predictibilitate [Ptk. art. 6:142], daunele rezultate din aceasta (costuri suplimentare, alte prejudicii) cad fără excepţie în sarcina Cumpărătorului, iar Vânzătorul nu este responsabil nici faţă de Cumpărător şi nici faţă de terţe persoane.
VI.6. Cumpărătorul are obligaţia ca la locul şi în momentul preluării produsului să verifice pe articole, cantitativ şi calitativ conţinutul trimiterii şi în caz de îndeplinire conform contractului din partea Vânzătorului să semneze buletinul de expediţie (confirmarea de primire).Până la dovada contrarie buletinul de expediţie (confirmarea de primire) emis regulamentar certifică faptul că la preluare trimiterea şi ambalajul acesteia au fost intacte şi complete.
VI.7. În cazul descoperirii unei eventuale executări defectuoase Cumpărătorul este obligat să anunţe neîntârziat Vânzătorul despre defect (lipsă), printr-una dintre modalităţile de contactare disponibile pe siteul MANNA în meniul Contact Constituie executare defectuoasă din partea Vânzătorului dacă coletul de produse este deteriorat şi nu are anexat procesul-verbal de constatare a daunei sau dacă trimiterea nu conţine produsele achiziţionate de Cumpărător. Daunele (costuri suplimentare, alte prejudicii) provenite din întârzierea sau omisiunea sesizării defectului şi din preluarea trimiterii defectuoase (incomplete) vor fi suportate de Cumpărător.
VI.8. În privinţa mărfii valorificate, riscul de prejudiciu trece de la Vânzător la Cumpărător atunci când Cumpărătorul intră în posesia produsului.
VI.9. În cazul în care Cumpărătorul are reclamaţii legate de produse, respectiv de serviciile Vânzătorului, poate să le trimită la adresele de contact disponibile pe siteul MANNA în meniul Contact, respectiv şi la sediul Vânzătorului.Reclamaţiile sunt analizate de Vânzător în ordinea sosirii acestora, cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile, şi îl înştiinţează pe Cumpărător despre rezultatul verificării pe aceeaşi cale pe care a sosit reclamaţia. În caz de respingere a reclamaţiei Cumpărătorul poate apela la organele de supraveghere (de exemplu la notar, la Inspectoratul judeţean Pesta pentru protecţia Cumpărătorilor - Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége) sau se poate adresa instanţei.
VII. Modificarea CCG, încetarea contractului individual de vânzare-cumpărare şi interdicţiile de renunţare
VII.1. Vânzătorului i se cuvine dreptul de a modifica unilateral CCG - în special, dar fără a se limita la aceasta - pentru protejarea intereselor economice proprii şi ale partenerilor săi de afacere.
VII.2. Vânzătorul va informa pe Cumpărător şi pe viitorii săi parteneri contractuali despre exercitarea dreptului său de modificare de mai sus, precum şi despre clauzele care se schimbă, cu cel puţin 8 (opt) zile înainte de intrarea în vigoare a CCG modificate, printr-un comunicat separat în zona de subsol a paginii web MANNA.
VII.3. Contractul individual de vânzare-cumpărare devine executat prin prestarea serviciului de către Vânzător şi prin plata preţului de cumpărare, conform contractului.
VII.4. Părţile Contractante pot conveni în comun despre încetarea pe viitor a actului lor juridic individual de vânzare-cumpărare. În acest caz Părţile nu sunt datoare cu alte servicii şi sunt obligate să se socotească între ele în ceea ce priveşte serviciile deja prestate.
VII.5. Cumpărătorul poate renunţa fără justificare la contractul individual de vânzare-cumpărare în termen de 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la primirea coletului de produse. Renunţarea, care trebuie să conţină şi numărul de cont bancar al Cumpărătorului, se va expedia către sediul Vânzătorului ca scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cel târziu în ziua de expirare a termenului. La declaraţia legală de renunţare se va ataşa marfa cumpărată, precum şi exemplarul original al facturii emise privind valorificarea. Atunci când renunţarea regulamentară, trimisă împreună cu anexele prevăzute este înmânată Vânzătorului (la intrarea în vigoare a prezumţiei de înmânare) se reziliază contractul individual de vânzare-cumpărare, însă în alte privinţe nu constituie o comunicare cu efecte juridice.
VII.6. Cumpărătorul suportă cheltuielile ivite în legătură cu returnarea produsului prin exercitarea dreptului său de renunţare. Cumpărătorul suportă de asemenea şi daunele care apar din cauza ambalării defectuoase a mărfii, în timpul returnării produsului.
VII.7. Vânzătorul este obligat să restituie Cumpărătorului preţul de cumpărare – eventual redus cu cheltuielile de returnare asumate în scris de către Vânzător – cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile de la înmânarea renunţării (de la intrarea în vigoare a prezumţiei de înmânare), dar totodată poate revendica şi compensarea daunelor sale provenite din utilizarea mărfii neconform destinaţiei.
VII.8. Cumpărătorului nu i se cuvine dreptul de renunţare conform punctului VII.5. dacă produsul cumpărat nu poate fi returnat prin natura sa. Părţile Contractante convin de comun acord că asemenea mărfuri sunt cele ataşate la declaraţia legală de renunţare a căror consistenţă, cantitate, masă, volum sau cantitate netă exprimată în alt mod nu atinge 30% (treizeci la sută) din calitatea netă, respectiv cantitatea netă a produsului original. Marfa se va considera necorespunzătoare pentru returnare şi atunci când originea ei nu poate fi identificată din cauza deteriorării consistenţei sau a ambalajului produsului.
VII.9. Cumpărătorul nu este îndreptăţit să renunţe la contractul individual de vânzare-cumpărare invocând perimarea interesului, în cazurile de mai jos:
VII.10. În cazul renunţării de către Cumpărător la contractul individual de vânzare-cumpărare referitor la coletul de produse sau la marfa participantă la aşa-numitele ‘promoţii 3 + 1’, dreptul de renunţare poate fi exercitat numai pentru întregul colet, respectiv pentru toate produsele din promoţie, împreună şi unitar.Dacă pentru oricare dintre mărfurile cuprinse în pachetul de produse sau în promoţia 3 + 1 se îndeplineşte una dintre condiţiile de la pct. VII.8, atunci Cumpărătorul nu îşi poate exercita dreptul de renunţare nici pentru coletul de produse (ansamblul de produse promoţionale), nici pentru articolele individuale. Dispoziţiile prezentului punct se aplică în mod corespunzător şi tuturor cadourilor trimise de Vânzător Cumpărătorului, dacă acel cadou poate fi cumpărat pe siteul MANNA.
VIII. Dispoziţii finale
VIII.1. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul că în temeiul ordonanţei de guvern 45/2014. (II. 26.) (în continuare: Kr.), art. 29, pct. e), pentru cosmeticenu i se cuvine dreptul de renunţare prevăzut în art. 20 al Kr.În pofida acestui fapt, Manna asigură pentru Cumpărător dreptul de renunţare descris la pct. VII.5.
VIII.2. Manna informează Cumpărătorul că a luat măsurile de siguranţă necesare pe serverul său pentru protecţia datelor stocate la operator, iar pe parcursul operării actualizează în continuu aceste măsuri în scopul protejării datelor Cumpărătorului, utilizând algoritmii de criptare relevanţi.
VIII.3. În problemele administrative legate de prestarea serviciului Cumpărătorul se poate adresa serviciului de relaţii cu clienţii al Vânzătorului, prin telefon sau prin scrisoare poştală, respectiv electronică. Vânzătorul afişează pe pagina sa web datele de contact ale serviciului său de relaţii cu clienţii. Pe lângă căile clasice de contact Vânzătorul îşi asumă să asigure pe pagina sa web o interfaţă de corespondenţă online accesibilă oricui.Vânzătorul analizează în termen de trei zile lucrătoare sesizările, reclamaţiile primite şi informează pe Cumpărător despre rezultat, concomitent cu îndeplinirea obligaţiei sale de informare prevăzută în act normativ.
VIII.4. În scopul soluţionării pe cale amiabilă a litigiilor în materie de consum legate de calitatea, siguranţa produselor şi de aplicarea regulilor de răspundere civilă pentru produsele cu defecte, precum şi de încheierea şi executarea contractului, Cumpărătorul poate iniţia o procedură la curtea de arbitraj de pe lângă camera profesională competentă în raza teritorială a domiciliului său. Competenţa teritorială a curţilor de arbitraj se adaptează la cea a camerelor de comerţ şi industrie judeţene (legea XLII/2008, art. 20, alin.(5)).
Adresa Curţii de Arbitraj a judeţului Pesta (Pest Megyei Békéltető Testület): 1119 Budapesta, str. Eteleút 59-61. II. em. 240. Telefon: +36-1-269-0703. Adresa de corespondenţă: „Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81”. Pagina web a Curţii se poate accesa la adresa de internet panaszrendezes.hu.
VIII.5. Utilizarea siteului MANNA nu necesită existenţa vreunui hardware special, fiind accesibil cu ajutorul următoarelor sisteme de operaţie şi software-uri: sistemele de operaţie Windows XP sau mai recent, Linux, OS X, iOS, Android sau Windows Phone, respectiv browserele Internet Explorer (9 sau mai recent), Google Chrome, MozillaFirefox, Opera ori Safari.